ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014 της Ανώνυμης εταιρείας ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ ΑΜΑΕ 51991/73/Β/02/20

2015-07-08 07:35
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΧΡ 2014 ΧΡ 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ     ΧΡ 2014 ΧΡ 2013  
      ΑΞΙΑ ΚΤΗΣHΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α,ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
             ΑΞΙΑ             
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ         ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 313500,00 313500,00  
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ 4107,02 2008,11 2098,91 2098,91            
Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                    
              IΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 92501,41      
1,ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ    9963,95   9963,95 9963,95            
2,ΚΤΙΡΙΑ     127362,97 80399,71 46963,26 51389,04 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ -ΔΙΑΦ ΑΝΑΠΡ-     9833,49 140891,59  
3,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   299823,36 292655,96 7167,40 770,72            
4,ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ   398953,99 347047,00 51906,99 57920,81 ΑΠΟΤΕΛ ΕΙΣ ΝΈΟ   -35465,80 127099,81  
6,ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ       31296,20 29392,10 1904,10 1932,94 ΥΠΟΛ ΖΗΜΙΩΝ -8643,78   0,00  
              ΔΙΑΦ ΦΟΡΟΛΟΓ -26822,02      
                         
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ    0,00 0,00            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ 871507,49 751502,88 120004,61 124076,37            
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ -24322,00 -24322,00  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ       0,00   ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    263545,69 302969,78  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  ελαιολ. 31300,47   70108,47 76664,95 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  λαδι οικοδομ 38808,00       ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  54658,46   79425,51  
              ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΑΝ -4,69   -4,69  
              ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ   0,00  
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ       0,00 0,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 37624,95   12354,95  
1,ΠΕΛΑΤΕΣ      81912,66   94841,24 61957,78            
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦ   12928,58       ΥΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ  -2869,56   -4257,33  
              ΜΕΤΑΒ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ     0,00  
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ     68761,06 127694,33 ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 760,53   -94,79  
1,ΤΑΜΕΙΟ     68483,65       ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    90169,69 61468,17  
3,ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ    277,41                  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ     233710,77 266317,06            
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   353715,38 390393,43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  353715,38 390393,43  
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 82482,82 82482,82 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 82482,82 82842,82  
                         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ    0,00            
31.12.2004 ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ                   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΡ 2014 ΧΡ 2013   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     
                  ΧΡ2014 ΧΡ 2013    
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      275.366,78 345.218,06   ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ  -39414,09 253,45    
μειον :ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  261.583,52 327.413,66              
μικτά αποτελέσμ.εκμετ.     13.783,26 17.804,40   ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ -39414,09 253,45    
μειον:ΕΞΟΔΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 22.972,70 11.267,95   ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜ 0,00 0    
        ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΔΙΑΘ 18.529,67 23.089,77   ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤ 0,00 0    
μερικά αποτελέσματα     -27.719,11 -16.553,32   ΤΕΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ      
μειον:χρωστικοί τοκοι-συναφή έξοδα 95,62 22,00   ΦΕΝΠ   0,00 0    
συν: αλλα έσοδα     3.025,00 31.736,97   Α ΜΕΡΙΣΜΑ  0,00 0    
συν¨τοκοι πιστωτικοι     3,83 34,28         0    
ολικά αποτελέσματα:     -24.785,90 15.195,93              
συν.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ       0,00              
μείον:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ     705,00 7,65              
        ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  13.923,19 114.934,83              
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) -39.414,09 253,45     λογιστης      
                ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ      
  πρόεδρος     αντιπρόεδρος ΜΕΛΟΣ          
  ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ    ΛΙΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
  ΑΤ:974140   AT:974141   ΑΤ:974281