ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ

2015-07-08 07:31

Στα Χανιά σήμερα 30/06/2015 ημέρα  Τρίτη & ώρα 8,30 μ.μ. συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με επωνυμία «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» στα γραφεία αυτής στο Γαλατά Ν Κυδωνίας μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με τον νόμο αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του ΔΣ Λιτσάκης Μάρκος ,προσλαμβάνει γραμματέα την Λιτσάκη Χριστίνα η οποία αποδέχεται αυτής & κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης .

Στην Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο & το καταστατικό της εταιρείας για σύγκληση της Συνέλευσης .

Όλοι οι μέτοχοι παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως εκπροσωπώντας το 100% των ψήφων ,δηλ ψήφων που αναλογούν σε ισάριθμες μετοχές τις οποίες κατέθεσαν εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας

Λιτσάκης Μάρκος  29260  μετοχές  28% ποσοστό συμμετοχής

Λιτσάκης Α Γεώργιος 29260 μετοχές   28%       ’’’’’’’

Λιτσάκη Χριστίνα    4180 μετοχές      4%       ’’’’’’’

Λιτσάκης Μ Αντώνιος 18810 μετοχές   18%  ’’’’’’’   

Λιτσάκης Γ Αντώνιος   22990 μετοχές   22% ’’’’’’’

                        Σύνολο 104500 μετοχ   100%       

 

Αφού  δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά τον παραπάνω κατάλογο & υπήρξε απαρτία η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Τακτικού προέδρου & εκλέγει μετά από φανερή ψηφοφορία τον Λιτσάκη Μάρκο ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης

Στη συνέχεια η Γ.Σ.εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη & λαβών τον λόγο ο πρόεδρος διαβάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτή σειρά

1.Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014

2.Υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ.για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014

3. Έγκριση Ισολογισμού & των άλλων οικονομικών καταστάσεων καθώς & της έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014

4.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ & των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού & εν γένει της διαχείρισης της χρήσης 01/01/2013-31/12/2014

5. Εκλογή δύο τακτικών & δύο αναπληρωματικών ελεγκτών  για την χρήση από 

 

Μετά την ανάγνωση των θεμάτων καλούνται οι μέτοχοι να συζητήσουν επι των θεμάτων αυτών

Θέμα 1ο-3ο : υποβολή ισολογισμού & οικονομικών καταστάσεων ,έκθεσης διαχείρισης

Υποβάλλονται σε όλους τους μετόχους οι οικονομικές καταστάσεις & ειδικότερα ο Ισολογισμός ,τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης τα αποτελέσματα χρήσης & το προσάρτημα όπως επίσης υποβάλλονται  η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. & η έκθεση πορίσματος των ελεγκτών. Μετά την ανάγνωση των άνωθι προαναφερόμενων καταστάσεων γίνεται διαλογική συζήτηση & ενημερώνονται οι Μέτοχοι για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

Στην συνέχεια η Γ.Σ. εγκρίνει τον Ισολογισμό των άλλων οικονομικών καταστάσεων καθώς & την έκθεση διαχειρίσεως του ΔΣ..

Θέμα 4ο : απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. & ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων επί του ισολογισμού & εν γένει της διαχείρισης του ΔΣ για την χρ 01/01/2014-31/12/2014

         επί του 5ο θέματος τίθεται  σε ψηφοφορία η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από01/01/2014-31/12/2014.

Η ψηφοφορία γίνεται δια ονομαστικής κλήσεως & η Γενική Συνέλευση δια του συνόλου της απαλλάσσει το Διοικ.Συμβούλιο & τους ελεγκτές από πάσης φύσεως αποζημιώσεων για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 5ο  : εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών ελεγκτών επόμενης χρήσεως

 Οι ανωτέρω εκλεγέντες Ελεγκτές θα προβούν στους απαραίτητους ελέγχους και καθήκοντα σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας υπερβεί το ισχύον από το Νόμο προβλεπόμενο ποσό

 

            Ο πρόεδρος τηε ΓΣ  διαβάζει ένα πίνακα υποψηφίων ελεγκτών για την εκλογή δύο τακτικών & δύο αναπληρωματικών ελεγκτών της τρέχουσας χρήσης 2015 & παρακαλεί την Γ.Σ. να διαλέξει

Ακολουθεί ψηφοφορία & εκλέγονται ως τακτικοί οι :α) ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Β)ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

& ως ναπληρωματικοί οι:α) ΚΑΡΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ β) ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.Στη συνέχεια εξουσιοδοτείται ο Λιτσάκης Μάρκος να μεριμνήσει για την σχετική δημοσιότητα της πράξεως & να υποβάλει τα αντίγραφα των πρακτικών στις αρμόδιες υπηρεσίες

Τέλος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. Μετόχους να διατυπώσου τυχόν προτάσεις ή να προβούν σε ανακοινώσεις που αφορούν την εταιρεία εφόσον η ενημέρωση των λοιπών Μετόχων κρίνεται απαραίτητη .

Δεν τέθηκε προς συζήτηση άλλη πρόταση οπότε διαβάζεται & επικυρώνεται το πρακτικό αυτής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης & εξουσιοδοτείται ο Λιτσάκης Μάρκος  να μεριμνήσει & να υποβάλει αντίγραφα των πρακτικών αυτών στην εποπτεύουσα Αρχή.

Στη συνέχεια διαβάζεται & υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έχει & η  Γενική Συνέλευση διέκοψε τις εργασίες της .

 

Ο  Πρόεδρος                                         ο Γραμματέας                       το Μέλος

ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ                 ΛΙΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ      ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΤ ΑΕ974140                           ΑΤ ΑΕ 974141              ΑΕ 974281