ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»

2015-07-08 07:33

1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

Δεν έγιναν

2.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα  αρχικά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία  που προσδιόρισε η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190 & εν συνεχεία τα επόμενα αποκτηθέν στην αξία   κτήσεως τους η¨ του κόστους ιδιοκατασκευής τους προσαυξημένη με την αξία προσθηκών & βελτιώσεων & μειωμένη με τις προβλεπόμενες με τον νόμο αποσβέσεις.

Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων 31.12.2014 προσδιορίστηκε με την μέση τιμή κτήσης

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ & ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διενεργήθηκαν αποσβέσεις υψους 13923.19

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Δεν υπάρχουν

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως .

6.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι μετοχές είναι ονομαστικές συνολικης αξιας 313500.00 με 3 ε η μία και κατανέμονται στον Γεώργιο Λιτσάκη 29.260 στον Μάρκο Λιτσάκη 29.260 στον Αντώνιο Μ  Λιτσάκη 18.810 στον Αντώνιο Γ Λιτσάκη 22.990  & στην Χριστίνα Λιτσάκη 4.180

7.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν Μακροπρόθεσμες υποχρ σε τράπεζες  

 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

Δεν υπάρχουν

9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν έγιναν

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κυκλος εργασιων 275366,78

Μμικτα αποτελεσματα 13783.26

Τοκοι χρεωστ:95.62

Αποσβέσεις χρήσης13923.19

ZHMIES 39414.09

 

 

 

 

Προεδρος                                        αντιπρόεδρος                             μέλος

ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ                  ΛΙΤΣΑΚΗ ANNA        ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

AT:AE 974140                                   ΑΤ:ΑΕ 974141           ΑΤ:ΑΕ974281